El-, fjernvarme og naturgasforsyning

El-, fjernvarme- og naturgasforsyningen i Danmark spiller en afgørende rolle i opfyldelse af de overordnede målsætninger om reduktion af drivhusgasudledningerne og øget udnyttelse af vedvarende energi

De tre forsyningssystemer (el, fjernvarme og naturgas) er reguleret i hver sin komplekse lovgivning, som både har fælles træk og er meget forskellige.

El- og gasforsyning

I el- og gasforsyningen ejes de overordnede transportveje – højspændingsledninger og naturgasrør – af staten via selskabet Energinet.dk. Salget af el og gas foregår på markedsvilkår fra producenter og leverandører, der anvender el- og gasnettene til at bringe energien ud til kunderne.

Kunderne dvs. forbrugere og virksomheder kan i princippet frit vælge leverandør.

Fjernvarme

Fjernvarmeforsyningen derimod fungerer som lokale monopolvirksomheder. Fjernvarmeselskabet vil normalt eje både produktionsanlæg og rørsystemet og sælge varmen direkte til kunderne. I modsætning til el- og gasleverandørerne må fjernvarmeselskaberne ikke tjene profit på varmesalget -  selskaberne er reguleret efter hvile-i-sig-selv princippet. Varmeprisen er bestemt ved lov som ’summen af de nødvendige omkostninger’.

Forbrug

I 2007 blev 28 % af det danske elforbrug og 47 % af fjernvarmeforbruget dækket med vedvarende energi.

Læs mere om el og fjernvarmeproduktionens sammensætning på Energistyrelsens hjemmeside.

Lovstof

Som opfølgning på energiaftalen af 21. februar 2008 er der den 5. november 2008 fremsat forslag til en VE-lov. VE-loven samler eksisterende bestemmelser om vedvarende energi og indeholder også fire nye tiltag på vindmølleområdet; en værditabsordning for naboer til vindmøller, en købsretsordning, en grøn ordning og en garantifond.

Læs mere om elforsyningsloven, naturgasforsyningsloven, varmeforsyningsloven og VE-loven på Energistyrelsens hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

En stor del af reguleringen af forsyningssektoren har til formål at beskytte forbrugerne og sikre at aktørerne følger reglerne.

Der er derfor oprettet en række institutioner der kan varetage forbrugernes interesser(klageadgang) og føre tilsyn med aktørerne. Læs mere om institutionernes virke på Energitilsynets, Energiklagenævnet og Ankenævnet for energis hjemmesider.

Senest redigeret: 21. februar 2012