Vedvarende energi

Vedvarende energi udleder ikke CO2 eller andre drivhusgasser. Vindkraft og biomasse er blandt de vigtigste kilder til vedvarende energi i Danmark. Læs om vedvarende energi i Danmark og om tilskud til vedvarende energi.

I Danmark er biomasse og vindkraft de vigtigste kilder til vedvarende energi. I modsætning til fossile energikilder som olie, gas og kul, medfører udnyttelsen af vedvarende energi ikke udledning af C02 til atmosfæren.

Vedvarende energi nedbringer dermed Danmarks udledning af drivhusgasser og medvirker til at virkeliggøre visionen om, at Danmark på langt sigt skal være uafhængig af fossile brændsler. Samtidig bidrager en dansk produktion af vedvarende energi til energiforsyningssikkerheden.

Vindkraft og biomasse
Den danske vedvarende energiforsyning kommer først og fremmest fra biomasse, vind og biogas. Vedvarende, geotermisk energi og direkte solenergi har efterhånden en voksende betydning i praksis, mens vedvarende bølgeenergi og andre former for energi, der genereres fra havet, endnu kun findes på forsøgsbasis.

I 2012 var den samlede udnyttelse af vedvarende energi i Danmark 184,4 Peta Joule (PJ).
 

Video:

Se filmen "Wind Power - How to Combat Climate Change" om vindenergi i Danmark.

 

Se mere om filmen her 

Vedvarende energi i Danmark

Andelen af vedvarende energi er siden 1980 vokset betydeligt. Det er især siden 1990 at forsyningen af vedvarende energi er taget til. I 2008 antog Energistyrelsen at vedvarende energi udgjorde 16,5 procent af det klimakorrigerede bruttoenergiforbrug mod 6,1 procent i 1990.

Ser man alene på elforsyningen var andelen af vedvarende energi i den danske elproduktion til anvendelse i Danmark i 2008 26,7 procent. Heraf bidrog vindkraft alene med 18,3 procent. Danmark har i dag installeret 3.166 MW vindkraft, hvoraf 424 MW er vindmøller placeret til havs (september 2009).

Tilskud til vedvarende energi

Der gives et tilskud til produktion og udvikling af vedvarende energi. Energinet.dk er pålagt at opkræve en afgift - kaldet PSO - hos forbrugerne via elregningen. Forkortelsen PSO – står for public service obligations. PSO bruges til forskning og udvikling samt tilskud til miljøvenlig elproduktion. Vil du vide mere om hvordan der gives tilskud til produktionen og udviklingen af vedvarende energi, se www.ens.dk eller www.energinet.dk

Klima- og Energiministeriet støtter også forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi gennem blandt andet det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Se links til højre hvis du ønsker at vide mere specifikke oplysninger om anvendelsen af vedvarende energi i den danske energiforsyning.

 

Senest redigeret: 6. august 2015